Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tismice

Pozoruhodný románský kostel bazilikálního typu z poloviny 12. století, který se dodnes dochoval v téměř původním stavu.

Praktické informace

Prohlídka kostela je možná buď v době před či po bohoslužbě nebo po předchozí dohodě na obecním úřadě, e‑mail: ou.tismice@volny.cz.

Mše se koná první sobotu v měsíci v 10:00.

Historie místa

Poutní trasa s příběhem

O kousek dál si přečtete příběh, který patří k tomuto zastavení. Celek najdete v brožuře, stáhnout si ji můžete zdarma kliknutím na tlačítko.

Poutní příběh

Fotogalerie

Tismice

„Tismice jsou silné, posvátné místo.“ Cherubínek najednou nebyl maličký a křehký, najednou z něj byl vysoký mocný Cherubín, jak ho posilovala přítomnost na půdě, kde se mohly dít zázraky. „Tismická bazilika byla vyhlášeným poutním místem. Není barokní, ale románská, o stovky let starší než baroko. V barokním stylu je přestavěna jen vstupní část a prosklené okno do sakristie, uvnitř kostela. Je zvláštní, že na tehdejší dobu tak výrazná bazilika byla postavena na místě, kde je dnes pouhá vesnice. Takové budovy obvykle patřily k nějakým významným sídlům. Nemáme ale žádné písemné záznamy, které by tohle tajemství vysvětlily. Možná už tehdy někdo tušil, že tohle místo je mocné, něčím zvláštní. Kdo ví?“ Když se anděl odmlčel, nastalo velebné ticho. Nikdo ho nepřerušoval, nikdo nepovykoval.

„V 15. století, když propukly husitské bouře, skupinka mnichů z pražského smíchovského kláštera prchala přes Tismice – a nesli s sebou dřevěnou malovanou sochu Panny Marie. Během noclehu ve vesnici se jednomu z mnichů Panna Marie zjevila ve snu a pravila, že pokud zůstane její socha ve zdejší bazilice, zachrání jim život. Mniši uposlechli a od té doby se tismickému kostelu vyhýbaly pohromy. Husité, kteří vydrancovali Český Brod i Kouřim, se Tismicím vyhnuli. Během třicetileté války se vesnicí prohnali Sasové i Švédové, zuřil v ní požár – ale bazilika zůstala ušetřena.“

Cherubín se usmál. „Ale to není všechno. V 17. a 18. století lidé vyprávěli, že se na ně socha z oltáře usmívá nebo mračí. Sochu nebylo třeba znovu malovat, pořád vypadala jako nová. Marie Terezie Savojská nechala pro poutníky přicházející se modlit k Tismické madoně postavit kolem kostela bohatě zdobené ambity, aby měli kde nocovat. Soše byly přinášeny nejrůznější dary, mezi nimi i ze stříbra vyrobené maličké ruce, nohy či oči, zkrátka části těla, o jejichž uzdravení poutníci prosili.“

Samou pýchou nad významem tohoto místa jako by se Cherubínek nafukoval a nafukoval, až byl jako balonek, a pak… „Prásk!“. Ale co to? Najednou tu už není jen jeden, ale kolem Madony se jich vznáší celý houf. Jestlipak toho našeho ještě najdete?

Kolik se tam najednou objevilo cherubínků? A když si je všechny pečlivě prohlédnete, uvidíte našeho průvodce?

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozoruhodný románský kostel bazilikálního typu z poloviny 12. století, který se dodnes dochoval v téměř původním stavu. Ve 2. polovině 15. stoletíí došlo k destrukci celé jižní stěny, která byla následně od základu znovu vystavěna a to s použitím nových i původních kamenů tak, aby byl zachován původní ráz románské stavby; jedná se o pozoruhodný příklad citlivého přístupu ke staré stavbě. Do této nově vystavěné stěny byl současně vložen boční gotický portál se znakem (viz dále). Po roce 1700 bylo vystavěno točité schodiště na kruchtu, nově byla zaklenuta hlavní loď a byl osazen nový vstupní portál v západním průčelí. Stavební vývoj kostela byl ukončen poměrně zásadní přestavbou v letech 1767–75 z popudu kněžny Marie Terezie Savojské, provedenou zednickým mistrem Janem Smutným a stavitelem Václavem Janem Budilem. Za této přestavby proběhla výstavba sakristie, dostavba jižní věže o jedno patro, převěšení zvonů, stavba kruchty, úprava oken a klenby s freskami a stavba venkovních ambitů. V roce 1755 pak proběhla dílčí úprava hlavního oltáře, zrušení skleněné vitríny a věnce kolem sochy madonky, doplnění andělských hlaviček a nového schodiště před oltářem. Ambity byly v roce 1820 odstraněny Františkem Dražilem z Kostelce nad Černými lesy, což je doloženo nápisem na čele severního opěráku kostela, dnes pouze částečně čitelný: [F]RANZ [DR]AZIL Z KOSTELCE Z CERN […] TA[K]I BAURAL HAN[…]TI […] DNE 6 MAIE 1820. V letech 2009-11 proběhla generální oprava kostela z Programu rozvoje venkova ČR, slavnostně ukončená bohoslužbou 6. března 2011, celebrovaná generálním vikářem Michaelem Slavíkem. V letech 2016–17 byly restaurovány barokní fresky na stropě lodi kostela.

Trojlodní neomítnutá stavba z pískovcových kvádrů, s hladkým dvouvěžovým západním průčelím a třemi apsidami v jedné rovině, je 13,20 metrů dlouhá a 8,5 metrů široká. V jižní stěně lodi je gotický boční vstupní portál z 2. poloviny 15. století, doplněný znakem* místní zemanské rodiny Vrbíků z Tismic, sídlící na sousední tvrzi. Portál je vynikající ukázkou pozdně gotické kamenické tvorby, kdy bez ohledu na neveliký funkční význam tohoto vchodu byly použity nejaktuálnější stylové formy, představující motiv protínajících se prutů s tordovanými patkami. Vlastní znak Vrbíků z Tismic je skvělá ukázka slezsky orientované pozdní gotiky s prvky připomínajícími dílo Mistra Brikcího z Vratislavi (působícím 90. letech 15. století v Kutné Hoře). Apsidy s původními (dnes však zazděnými) okny jsou členěny lizénami a ukončeny jsou obloučkovým vlysem s římsou. Loď i věže jsou hladké. Západní průčelí s dvouvěžím není tak zdobné jako východní část s apsidami, ale udivuje svou strohou krásou. Nad vstupním barokním portálem je zazděné původní románské okno (zazděno bylo po přistavění kruchty v lodi). Jako schody do sakristie na severní straně byl použit starší renesanční náhrobník Bedřicha Ichtrice z Ichtric († 1597) a jeho manželky Mariány Veleňské z Veleně s již nečitelným nápisem, před západním průčelím kostela je do dlažby vložen náhrobník (1770–80) se zbytky česky psaného nápisu: [N]A [—] GESTI K[—] VMREL 11 DECE[MBRI]S A(NNO) D(OMINI) MDCCLXX[—].

Hlavní loď bazilikálního trojlodí je od bočních lodí oddělena románskými arkádami, které spočívají střídavě na pilířích a sloupech, což je prvek známý především v Porýní; v Čechách se jedná o naprostý unikát. Sloupy arkád vyrůstají z klasických atických patek se čtyřmi nárožními lístky. Stěny lodě jsou členěny vpadlými poli, a sklenuta je barokní valenou klenbou stýkajícími se lunetami z let 1767–75. Barokní hudební kruchta je z let 1767–75, kdy nahradila původní románskou emporu, apsidy jsou sklenuty konchou. Fresky na klenbě a v apsidách bočních lodí jsou z let 1767–75 od přistoupimského kaplana Jana Svobody a představují na klenbě hlavní lodi: Korunování P. Marie, P. Marie útočiště a orodovnice a P. Maria Tismická, v apsidách Bůh Otec a Duch svatý, P. Marie, sv. Anna a Jáchym a sv. Jan Nepomucký. Fresky byly přemalovány v polovině 19. století kutnohorským malířem Vysekalem v duchu tehdy módního nazarenismu, malované girlandy na sloupech jsou ze 17. století. V kostele se rovněž dochovaly zbytky románské nástěnné malby** z doby kolem roku 1200, kterou je na západní stěně černý konsegrační kříž, rámovaný červenou barvou, a na triumfálním oblouku postavy dvou biskupů. Na jižní straně jsou to obrysy mužské postavy se svatozáří kolem hlavy — jelikož se nedochoval žádný atribut, lze vzhledem k době vzniku uvažovat o sv. Vojtěchovi, Mikuláši nebo Klimentovi. Na protilehlé severní stěně je to nepatrné torzo postavy, z níiž je patrný obličej, mitra a svatozář a v partiích boků tahy štětce, naznačující ruce či záhyb obleku světce. Stav maleb je velmi špatný, nikdy nebyly restaurovány.

Pozůstatky vnitřního zařízení kostela jsou převážně barokní. Hlavní oltář pochází z roku 1755, v jeho středu ale vyniká gotická socha Tismické madony (dnes nahrazena kopií) přinesená do Tismic roku 1419. Boční oltáře a kazatelna jsou rokokové, cínová křtitelnice vysoká 98 cm z roku 1786 je signována J.M.B. (Josef Mitterbacher). Do vnitřního severního podvěží jsou vsazeny dva renesanční náhrobníky:

  • (vlevo) náhrobník ze šedého pískovce Václava Güntera z Moren a na Vrátkově  († 13. 10. 1582) s erbem v dolní části (vyrůstající postava mouřenína s šípem v ruce) a českým nápisem psaným gotickou minuskulí v horní části: LETHA PANIE 1582 W SOBOTU PO SWATEM DIWISSI VMRZEM VROZENY PAN WACZLAW GYNTER Z MOREN A NA WRATKOWIE A W TOMTO MIESTE TIELO GEHO POCHOWANE LEZI PAN BUOH RACZ MILOSTIW BEGTI GEHO DUSSI,
  • (vpravo) pískovcový náhrobník rytíře Adama Ichtrice z Ichtric († 3. 2. 1609) s erbem v dolní části (dva zkřížené klíče) a částečně čitelným českým nápisem psaným gotickou minuskulí v horní části: LETHA PANIE 1609 TEN AUTERY PO HROMNICYCH VMRZEL PAN RYTIRZ ADAM YCHTRICZ Z YCHTRYCZ [—] GEHOZTO TIELO POCHOWANO GEST [—]. Adam byl synem Arnošta Ichtrice, majitele tvrze a dvoru v Limuzích.

V severní věži visí zvon** z roku 1442, jeden z nejstarších dochovaných na Kolínsku; je vysoký 52 cm, má průměr 62 cm, na věnci je plastická dvojlinka a na krku zvonu obíhá jednořádkový český nápis gotickou minuskulí ohraničený plastickou dvojlinkou: KE CZTY BOZYE A PANNYE MARIGY ZWON LIT GEST LETA MCCCCXLII.

Tismický kostel je pro širokou veřejnost poměrně neznámou stavbou, přestože patří k nejvýznamnějším památkám nejen České republiky, ale i v rámci širšího středoevropského prostoru. Kostel je příkladem vyvinuté ideální formy románské baziliky a dosud  nezodpovězenou otázkou zůstává, proč takováto stavba vznikla v (dnes) nepříliš významném sídle. Typově totiž odpovídá vyššímu sociálnímu prostředí, neboť kostely bazilikálního typu se ve 12. století v Čechách stavěly téměř výhradně jako biskupské, kapitulní nebo klášterní chrámy. Bohužel se nezachovaly písemné prameny, které by dokázaly na tuto otázku odpovědět. Lze se pouze domnívat, že stavbu baziliky si vymínil její zakladatel, který tento stavební typ vyžadoval k reprezentaci svého společenského postavení. Kdo byl tímto zakladatelem nevíme, ale zdá se že to mohl být buď přímo český král Vladislav II., nebo jeden z jeho následovníků – možná český kníže a pražský biskup Jindřich Břetislav. Určité souvislosti s pražským biskupstvím může nasvědčovat i skutečnost, že nedaleký Český Brod byl v raném středověku střediskem biskupských statků. Kostel v Tismicích tak mohl být přímou součástí biskupského, knížecího nebo královského dvorce, o jehož existenci ale bohužel postrádáme jakýkoliv přímý doklad (nepřímým dokladem je pak pouze zaniklá románská empora), který nepřinesl ani archeologický výzkum okolí kostela v letech 2008-10. Při tomto výzkumu bylo prozkoumáno 28 hrobů a do hloubky 2 metrů nebyly nalezeny žádné doklady lidské činnosti starší než 14. století. U kostela se tedy v průběhu raného a vrcholného středověku ani nepohřbívalo, což ještě více komplikuje výše uvedené domněnky ohledně vzniku stavby; kostel se stal farním až druhotně ve 14. století, kdy v Tismicích sídlili drobní feudálové Vrbíkové z Tismic.

Kde místo najdete

Pověsti z Tismic

O oslovi a stavbě kostela

Podle pověsti bylo místo, kde bude stát budoucí kostel, vyměřeno na kopečku ležícím jen několik desítek metrů od dnešní stavby. Jenže když začali dělníci přivážet trámy, kameny i nářadí, stala se podivná věc. Vše, co během dne složili na chystaném staveništi, ocitlo se do rána na travnaté plošině na druhé straně cesty. Řemeslníci věci celý den přenášeli zpět, ale když se ráno přišli podívat, bylo všechno opět přestěhováno na onom nezvyklém místě. Mnozí z nich začali mluvit o podivných čarách, jiní zas o boží prozřetelnosti, která sama určuje místo chrámu. Přestože měli strach, pokusili se začít stavbu na původním místě ještě několikrát, ale vždy bezvýsledně. Nakonec svůj marný boj s neznámou silou vzdali a rozhodli se postavit kostel tam, kam se sama neustále stěhovala. Když už stály základy a došlo na zdivo z těžkých pískovcových kvádrů, stal se další zázrak. Na staveništi se objevil oslík a začal sám přenášet těžké kameny od skály. Dělníci jen tiše zírali na šedivého pomocníka, který jim ulehčil tu nejtěžší dřinu. Když byl ale složen i poslední kámen, odešel život i z oslova těla. Dělníci nechali přes noc ležet jeho tělo na místě, kde skonal. Ráno však pošlé zvíře už nenašli, a ani žádné stopy, kam mohlo zmizet. Od té doby jim ale šla stavba rychle od ruky a záhy stál v údolíčku zářící kostel se dvěma štíhlými věžemi, zvoucí poutníky k modlitbě a rozjímání.

O zázracích Tismické madony

Vzácná socha Panny Marie vznikla kolem roku 1420 a byla prý umístěna v kartuziánském klášteře v Praze na Smíchově. Když se po hlavním městě království rozhořel plamen husitské revoluce a duchovní stánky katolické církve padaly jeden po druhém za oběť drancování lůzy a plamenům, pobrali zdejší mniši nejcennější předměty a prchali z Prahy do bezpečí východočeských měst. S sebou nesli i onu dřevěnou, pestrými barvami zkrášlenou, sochu Panny Marie. Cestou se zastavili v Tismicích na nocleh a tehdy se prý jednomu z nich zdál podivný sen. V něm se mu zjevila Boží rodička a pravila, že když zůstane její socha ve zdejší bazilice, zachrání jim životy. Mniši poslechli a madonu zde zanechali. Farář ji umístil na hlavní oltář a od té doby se začaly Tismicím vyhýbat všechny katastrofy, a to hned vzápětí, když na jaře 1421 všeničivý proud husitských bojovníků, kteří vypálili Klášterní Skalici, Český Brod i proboštství v Kouřimi a klášter v Kolíně, tismickou baziliku shodou šťastných náhod minul. Milosrdné byly ale i pozdější roky. Přestože se na zdejší faře vystřídalo několik utrakvistických farářů, zůstala madona neporušeně stát na hlavním oltáři. Během třicetileté války vydrancovali Tismice nejprve Sasové a později i Švédové, ale kostelu se jejich kroky vyhnuly. Při požáru, který založila švédská soldateska, vyhořela celá ves, ale bazilice ukrývající vzácnou madonu se oheň jako zázrakem vyhnul. V 17. a 18. století se začaly objevovat další nadpřirozené úkazy. Řada farníků přísahala, že se na ně madona z oltáře usmívá, nebo naopak mračí, jiní potvrzovali fakt, že se barevná socha nemusela nikdy opravovat, a přesto stále vypadala jako nová. V 18. století začali do Tismic proudit poutníci, kteří chtěli od zázračné madony vyprosit pomoc v nouzi. Majitelka černokosteleckého panství, kněžna Marie Terezie Savojská, nechala proto kolem kostela vystavět pro tyto poutníky bohatě zdobené ambity. Lidé z daleka přinášeli madoně bohaté dary a socha jimi prý byla ověšena jako úrodný ovocný strom. Nechyběly mezi nimi i ze stříbra vyrobené napodobeniny částí těl, o jejichž uzdravení poutníci madonu prosili. Pohroma přišla až za vlády osvíceného Josefa II., který nechal tyto dary zabavit a roztavit. A tím skončily i zaznamenané zázraky Tismické madony.

O zloději v kostele

Jeden vychytralý zlodějíček si udělal zálusk na cennosti, kterými lidé v době poutí obdarovávali sošku madony v kostele. Proto se jednoho dne v kostele skryl a počkal, až kostelník zamkne. Když vše ztichlo, vylezl na oltář a chtěl dukáty a další věci ze sochy strhnout. Ovšem jaké bylo jeho překvapení, když ho nějaká neviditelná moc k soše doslova přikovala, zůstal na ní viset a nemohl se odtrhnout. Když ráno kostelník kostel otevřel a viděl na oltáře zloděje, svolal hned faráře a všechny lidi. Ti se hned snažili muže z oltáře sundat, ale nepodařilo se jim to. Proto se lidé začali modlit a pan farář odříkával tresty, kterými má být zloděj potrestán, zda-li má být oběšen, sťat a podobně. Odříkal trestů celou řadu a když řekl “upálení”, zloději ruka odpadla, celá zčernalá, a muž spadl na podlahu. Lidé ho vyvedli a předali spravedlnosti a černou ruku spálili na cestě do Kostelce. Na tom místě od těch dob visel obrázek Panny Marie a dodnes se tam říká “Na spáleništi”.